Dzień dobry,

Poniżej wysyłam informacje o dofinansowaniu z ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.
Dofinansowanie można uzyskać np. na projekty dotyczące modernizacji linii technologicznej wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakup i montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo.
Dofinansowanie dla firm na osłony maszyn i urządzeń, elektryczne urządzenia chroniące, dofinansowanie do przyrządów czułych na nacisk, kabiny i obudowy ograniczające hałas, obudowy chroniące pracownika przed promieniowaniem, hałasem, osłony przeciwdrganiowe, filtry i urządzenia oczyszczające powietrze oraz wentylacja.

Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.
Procentowy udział ZUS w dofinansowaniu: 80%
Maksymalna dotacja z ZUS: 300 000 PLN
Minimalna kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:


 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • dotacje z ZUS na wózek widłowy
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.


Nasza firma BPE Euro Targi ( www.eurotargi.pl) od 2004r. zajmuje się sporządzaniem dokumentacji o dofinansowanie z funduszy UE oraz ZUS z dużymi sukcesami. Od wielu lat pozyskujemy środki finansowe dla naszych Klientów.
W przypadku pytań lub zainteresowania dotacją proszę o szybki kontakt.

Z poważaniem
Krzysztof Gałka

Z-ca Dyrektora Marketingu i Sprzedaży

eurotargi@eurotargi.pl
kom.: +48 885-407-408